PL CZ EN
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
KRZYSZTOF TACZAŁA
48 - 340 GŁUCHOŁAZY
UL. GRUNWALDZKA 1
GSM: 604-625-206
kancelaria@krzysztoftaczala.pl

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym w sprawach z zakresu prawa cywilnego w tym prawa spadkowego, rodzinnego, administracyjnego, wekslowego i prawa pracy.

Prawo cywilne:

 • umowy cywilnoprawne (np. sprzedaż, najem, dzierżawa, dzieło, darowizna, spółka cywilna, umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna)
 • własność i inne prawa rzeczowe (nabycie i przeniesienie własności, zasiedzenie, ochrona własności, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, użytkowanie, służebności, zastaw)
 • ochrona dóbr osobistych
 • odszkodowania i inne roszczenia cywilne,

Pomoc prawna w sprawach cywilnych obejmuje m.in.:

 • porady prawne i sporządzanie pism procesowych,
 • opracowywanie projektów, konsultowanie i negocjowanie umów,
 • reprezentowanie przed sądem w dochodzeniu roszczeń:
  • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
  • z tytułu czynów niedozwolonych w tym roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków i innych zdarzeń losowych, błędów w sztuce lekarskiej i zaniedbań lekarskich etc.,
  • w sprawach z zakresu własności i innych prawa rzeczowych,
  • w sprawach o ochronę dóbr osobistych,

Prawo spadkowe:

 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe
 • zachowek
 • zapisy i polecenia
 • przyjęcie i odrzucenie spadku, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego, zrzeczenie się dziedziczenia
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku

Pomoc prawna w sprawach spadkowych obejmuje:

 • porady prawne i sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentację przed sądem w sprawach o:
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • uznanie testamentu za nieważny,
  • wyłączenie odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • negocjacje w sprawach o:
  • dział spadku,
  • zachowek
 • reprezentację przed sądem w sprawach o:
  • dział spadku,
  • zachowek

Prawo rodzinne

 • Rozwód i separacja:
  Pomoc prawna w sprawach o rozwód i separację obejmuje:
  • porady prawne i sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentację przed sądem,
  • udział w negocjacjach z małżonkiem w sprawach:
   • sposobu przeprowadzenia rozwodu,
   • podziału majątku,
   • kontaktów z dzieckiem,
   • władzy rodzicielskiej,
   • alimentów dla dziecka,
   • alimentów dla małżonka
 • Podział majątku:
  Pomoc prawna w sprawach o podział majątku obejmuje:
  • porady prawne i sporządzanie pism procesowych w sprawach o:
   • zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej,
   • podział majątku,
  • reprezentację przed sądem w sprawach o:
   • podział majątku,
   • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
   • podział majątku z rozliczeniem wydatków i nakładów na majątek wspólny i na majątek osobisty
  • udział w negocjacjach z małżonkiem w sprawach o podział majątku
 • Alimenty:
  Pomoc prawna w sprawach o alimenty obejmuje:
  • porady prawne i sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentację przed sądem w sprawach o:
   • alimenty dla dziecka,
   • alimenty dla małżonka,
   • alimenty dla innego członka rodziny,
   • alimenty od osób zobowiązanych w dalszej kolejności,
   • alimenty na rzecz matki od ojca dziecka pozamałżeńskiego
  • udział w negocjacjach związanych z ustaleniem wysokości alimentów
 • Dzieci:
  Pomoc prawna w sprawach dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi obejmuje:
  • porady prawne i sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentację przed sądem w sprawach o:
   • powierzenie, zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
   • zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej,
   • alimenty dla dziecka (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie),
   • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
   • ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa,
   • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
   • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka
  • udział w negocjacjach związanych z ustaleniem:
   • wysokości alimentów,
   • kontaktów rodzica z dzieckiem

Prawo pracy

 • stosunek pracy
 • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
 • obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • odpowiedzialność materialna,
 • czas pracy,
 • urlopy pracownicze

Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa pracy obejmuje:

 • porady prawne i sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentację przed sądem w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Taczała
projekt strony: nsf.pl